INFORMÁCIE PRE UBYTOVANÝCH

     Žiadosť o prijatie do školského internátuI je potrebné poslať najneskôr do 15. 6. 2014. Po tomto termíne budú akceptované žiadosti len v prípade, ak  budú voľné ubytovacie kapacity.

  

 • Nástup do školského internátu je deň pred začatím školského roka od 14.00 h do 18.00 h. 
 • V deň nástupu do školského internátu sa uskutoční stretnutie rodičov žiakov  1. ročníkov v  školskej  jedálni   s vedením a výchovnými pracovníkmi školského internátu v školskej jedálni.
 • V deň nástupu sa strava  nepodáva.
 • V priebehu školského roka je príchod z domu do školského internátu je v nedeľu  do 21:30 h.

 • Prevádzka školského internátu pre žiakov začína v nedeľu vždy od 14:00 h a končí v piatok o 16:00 h.

 • Poplatky za ubytovanie je potrebné uhradiť najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiac na číslo účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0040 4680. 

 • Poplatky za stravovanie  je potrebné uhradiť najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiacna číslo účtu IBAN: SK42 8180 0000 0070 0039 5526. 

 • Pri nástupe do školského internátu si žiak prinesie:

  - potvrdenie o zdravotnom stave a bezinfekčnosti, preukaz poistenca,

  - 3 fotografie,

  - doklad o trvalom pobyte,

  - doklad o zaplatení poplatku za ubytovanie a stravu,

  - veci osobnej hygieny,

  - visiaci zámok na skriňu,

  - riad (vhodný aj do mikrolvnky) .

 • Na základe písomnej žiadosti a rozhodnotia ÚPSVaR poskytujeme sociálne slabším žiakom zľavu na ubytovaní.
 • Za cenné veci neručíme, väčšiu sumu peňazí alebo cenné veci si môže žiak uschovať u svojho vychovávateľa  alebo v trezore školského internátu.
 • Žiaci môžu na základe písomnej žiadosti používať  v internáte vlastné počítače a NTB (na študijné účely), za ich stratu školský internát nezodpovedná.
 • Rodičia nahlásia, dôvod neprítomnosti žiaka v školskom internáte.
 • Chorí žiaci odchádzajú  k lekárovi domov a počas liečby ostávajú doma, v prípade akútneho ochorenia sú rodičia povinní zabezpečiť transport žiaka domov.
 • Ak pravidelne užíva lieky, treba o tom upovedomiť skupinovú vychovávateľku.
 • Akékoľvek zdravotné ťažkosti žiaka treba hlásiť vychovávateľke.
 • Žiak môže odísť domov počas týždňa neplánovane s povolením vychovávateľa len so súhlaom rodičov (písomným, telefonickým alebo e-mailom) .
 • Odhlasovanie zo stravy v prípade neprítomnosti  je možné formou odhlasovacích lístkovalebo telefonicky 24  hod. vopred  na telefónnom čísle 048 4132692.