ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

LEZECKÁ STENA

20.02.2017 16:30
Lezecká stena pre žiakov  ŠI 6 a ŠI 8  sa uskutoční 20. 2. 2017 o 17.00 h v telocvični Gymnázia JGT v Banskej Bystrici.

BASKETBAL

20.02.2017 19:30
BASKETBAL pre žiakov a žiačky nášho ŠI bude 6. 2. 2017 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

KARNEVAL V ŠI

21.02.2017 17:00
KARNEVAL pre žiakov a žiačky ŠI  sa uskutoční 21. 2. 2017 v priestoroch školskej jedálne ŠI.

BOWLING

21.02.2017 17:00
Bowling  pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 21. 2. 2017  o 17.00 h v priestoroch Profibowlingu v Banskej Bystrici. 

VOLEJBAL

21.02.2017 19:30
 VOLEJBAL  pre žiakov a žiačky  nášho ŠI je  vždy v utorok  o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BESEDA O DROGOVÝCH ZÁVISLOSTIACH

22.02.2017 16:00
Beseda o drogových závislostiach pre žiakov ŠI 8 sa uskutoční 22. 2. 2017 o 16.00 h  v priestoroch CPPPaP v Banskej Bystrici.

BADMINTON

22.02.2017 19:00
BADMINTON pre žiakov a žiačky nášho ŠI je vždy v stredu od 19.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

JUMPING

22.02.2017 19:15
Jumping pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 22. 2. 2017 o 19.15 h v priestoroch Jumpingfitu v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

23.02.2017 19:00
Plávanie sa uskutoční pre  žiačky ŠI 6 - 23. 2. 2017 o 19.00 h.

FLORBAL

23.02.2017 19:30
FLORBAL pre žiakov a žiačky nášho ŠI je  vo štrvrtok o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici Banskej Bystrici. 
1 | 2 >>