ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

Webnode

Novinky

ZMENA ÚČTOV ŠI (IBAN)

15.09.2014 17:16
Oznamujeme Vám, že od 1. 2. 2014 dochádza k zmene čísiel účtov, na ktoré sa uhrádzajú poplatky za ubytovanie (nové číslo - IBAN: SK40 8180 0000 0070 0040 4680) a stravovanie (nové číslo - IBAN: SK42 8180 0000 0070 0039 5526) žiakov v ŠI. Nový formát čísiel účtov je potrebné zadávať pri platbách...

BASKETBAL

02.03.2015 18:30
BASKETBAL pre žiakov ŠI - v pondelok 2. 3. 2015 v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

FUTBALOVÝ TURNAJ CHLAPCOV - 1. kolo

02.03.2015 18:30
Prvé kolo malého futbalového turnaja chlapcov školských internátov sa uskutoční v telocvični na Tajovského ulici 2. 3. 2015 o 18.30 h.  Druhé kolo  uskutoční v tom istom čase dňa  9. 3. 2015 v telocvični na Okružnej ulici.

PLÁVANIE

02.03.2015 19:45
Plávanie pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 2. 3. 2015 o 19.45 h.

BESEDA - DISKOTÉKOVÉ DROGY

03.03.2015 16:00
Beseda pre žiakov ŠI 3 na tému - DISKOTÉKOVÉ DROGY sa uskutoční v CPPaP 3. 3. 2015 o 16.00 h

LEZECKÁ STENA

03.03.2015 16:15
Dievčatá ŠI 6 budú môcť skúšať svoje sily na lezeckej stene Pavúk 3. 3. 2015 od 16.30 h.

BOWLING

03.03.2015 16:30
Bowling  pre žiakov ŠI 3 sa uskutoční 3. 3. 2015, pre žiačky ŠI 6 -  4. 3. 2015 v priestoroch Profibowlingu v Banskej Bystrici.

VOLEJBAL

03.03.2015 19:30
VOLEJBAL pre žiakov ŠI -  vždy v utorok o 19.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

04.03.2015 10:00
Súťaž v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa uskutoční 4. 3. 2015 v priestoroch SOS v Banskej Bystrici.

LITERÁRNA SÚŤAŽ - ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

04.03.2015 16:30
Medziinternátna literárna súťaž venovaná roku Ľudovíta Štúra sa uskutoční dňa 4. 3. 2015 o 16.30 h v priestoroch Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.
1 | 2 >>