ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

 

 ŽELÁME VŠETKÝM KRÁSNE PRÁZDNINY!  

  

 

Webnode

Novinky

UBYTOVANIE V ŠI V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

15.08.2016 00:00
Záujemcovia o ubytovanie v Školskom internáte v školskom roku  2016/2017 zašlite vyplnenú  Žiadosť o prijatie do ŠI   do 15. 6. 2016 na adresu: Školský internát, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica. 

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 V ŠKOLSKOM INTERNÁTE, INTERNÁTNA UL. Č. 4, BANSKÁ BYSTRICA

15.08.2016 14:16
Školský rok 2016/2017 v Školskom internáte, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica   sa začína 4. 9. 2016 od 14.00 h.