ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

 

Prajeme všetkým pekné a príjemné prázdniny. 

 

 

 

 

Novinky

UBYTOVANIE V ŠI V ŠK. ROKU 2015/2016

29.05.2015 14:49
Záujemcovia o ubytovanie v školskom internáte v školskom roku 2015/2016 si môžu stiahnuť na našej stránke ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE V ŠI a zaslať na adresu školského internátu..

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016

03.07.2015 14:00
Nástup do školského internátu v školskom roku 2015/2016 je 1. 9. 2015 od 14.00 h.