ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

SLOVENČINA PRE VŠETKÝCH

20.11.2017 17:00
Literárna súťaž pre žiakov ŠI sa usutoční 20. 11. 2017 v priestoroch ŠI 6.

BASKETBAL

20.11.2017 18:00
Basketbal pre žiakov Školského internátu bude 20. 11. 2017 od 18.30 h do 20.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

PRETEKY V RÝCHLOM LEZENÍ

21.11.2017 16:00
Preskúšať svoje schopnosti na  lezeckej stene "PAVÚK" v priestoroch Gymnázia JGT v Banskej Bystrici budú mať možnosť žiačky ŠI 6 vo štvrtok  21. 11. 2017.

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

21.11.2017 16:00
Pre žiakov ŠI 8 prebieha ďalší ročník STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA.

DISKOTÉKOVÉ DROGY - BESEDA

21.11.2017 16:15
Beseda o DISKOTÉKOVÝCH DROGÁCH a ich vplyvme na organizmus mladého človeka sa uskutoční  pre žiačky ŠI 6 21 11. 2017 v priestoroch CPPPaP v Banskej Bystrici.

BOWLING

21.11.2017 16:30
Bowling pre žiakov ŠI 3 sa uskutoční  21. 11. 2017 v priestoroch ProfiBowlingu v  Banskej Bystrici

PLÁVANIE

21.11.2017 18:30
Plávanie   pre žiačky ŠI 6  sa uskutoční 21. 11. 2017 o 18.30 h, pre žiakov ŠI 3 - 23. 11. 2017 o 19.00 h na Štiavničkách.

FUTBALOVÝ TURNAJ CHLAPCOV

21.11.2017 18:30
Futbal pre žiakov ŠI bude v pondelok 13. 11. 2017 v telocvični na Okružnej ulici od 18.30 h do 20.00 h.

VOLEJBAL

21.11.2017 19:30
Volejbal pre žiakov ŠI je každý utorok v telocvični na Okružnej ulici od 19.30 h do 21.00 h.

BEDMINTON

22.11.2017 19:30
Bedminton pre žiakov ŠI je vždy v stredu v telocvični na Okružnej ulici od 19.30 h do 21.00 h.
1 | 2 >>