ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

Novinky

PREZENTÁCIA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

03.09.2014 15:00
Pozývame Vás na prezentáciu záujmovej činnosti v  jednotlivých internátoch od 3. 9. 2014. Príďte, uvidíte ...

ZMENA ÚČTOV ŠI (IBAN)

15.09.2014 17:16
Oznamujeme Vám, že od 1. 2. 2014 dochádza k zmene čísiel účtov, na ktoré sa uhrádzajú poplatky za ubytovanie (nové číslo - IBAN: SK40 8180 0000 0070 0040 4680) a stravovanie (nové číslo - IBAN: SK42 8180 0000 0070 0039 5526) žiakov v ŠI. Nový formát čísiel účtov je potrebné zadávať pri platbách...

FUTBAL

22.09.2014 18:30
FUTBAL pre žiakov ŠI - v pondelok 22. 9. 2014 v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

23.09.2014 18:30
PLÁVANIE v priestoroch plavárne na Štiavničkách sa uskutoční v dňoch: 25. 9. 2014 pre žiakov ŠI  Havranské 3, a ŠI Internátna 6,  23. 9. 2014 pre žiakov ŠI Internátna 8.

VOLEJBAL

23.09.2014 19:30
VOLEJBAL pre žiakov ŠI -  vždy v utorok o 19.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici.

BOWLING

24.09.2014 17:00
Bowling pre žiakov ŠI bude 24. 9. 2014 o 17.00 h v priestoroch Profibowlingu v Banskej Bystrici.

BEDMINTON

24.09.2014 19:00
BEDMINTON pre žiakov ŠI - vždy v stredu od 19.00 h - 21.00 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

DIVADLO POÉZIE - KÝM KOHÚTY NOC ZAŽENÚ...

25.09.2014 18:30
Divadelné predstavenie "Kým kohúty noc zaženú..."  budú mať možnosť viedieť žiačky ŠI 6 v SOS v Banskej Bystrici 25. 9. 2014.

FLOORBAL

25.09.2014 19:30
FLOORBAL pre žiakov ŠI - vždy vo štvrtok od 19.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.