ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Webnode

Novinky

ZAHRAJME SA S JAZYKOM A LITERATÚROU

24.10.2016 16:30
Zábavno-súťažné popoludnie s literatúrou pripravuje Literárny krúžok  pre žiakov nášho internátu 24. 10. 2016 o 16.30 h v priestoroch ŠI 3.

FLORBAL

24.10.2016 19:30
FLORBAL pre žiakov a žiačky nášho ŠI je vždy v pondelok o 18.30 h v telocvični na Okružnej ulici Banskej Bystrici. 

PLÁVANIE

24.10.2016 19:45
Plávanie pre žiakov ŠI 8   sa uskutoční 24.10. 2016 o 18.30 h, pre žiačky ŠI 6   o 20.00 h..

BOWLING

25.10.2016 17:00
Bowling pre žiakov ŠI 3 sa uskutoční 25. 10. 2016 o 17.00 v priestoroch ProfiBowlingu v Banskej Bystrici.

VOLEJBAL

25.10.2016 19:30
VOLEJBAL pre žiakov a žiačky  nášho ŠI je vždy v utorok o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

VEČER SENIOROV

26.10.2016 16:30
Kultúrno zábavný progarm   pre seniorov, ktorí pracovali v našom ŠI pripravujú žiaci a žiačky  ŠI pod záštitou záujmových útavrov Život dievčat a Hudobného krúžku. 

DISKOTÉKOVÉ DROGY

26.10.2016 16:45
Besedu na tému - Diskotékové drogy absolvujú žiačky 26. 10. 2016 o  16.45 h v CPPaP v Banskej Bystrici.

BADMINTON

26.10.2016 19:00
BADMINTON pre žiakov a žiačky nášho ŠI je vždy v stredu od 19.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

FUTBAL

07.11.2016 19:30
FUTBAL pre žiakov a žiačky nášho ŠI sa uskutoční vo štvrtok 7. 11. 2016 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BASKETBAL

14.11.2016 19:30
BASKETBAL pre žiakov a žiačky nášho ŠI bude 14. 11. 2016 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.