ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

 

Novinky

ZMENA ÚČTOV ŠI (IBAN)

15.09.2014 17:16
Oznamujeme Vám, že od 1. 2. 2014 dochádza k zmene čísiel účtov, na ktoré sa uhrádzajú poplatky za ubytovanie (nové číslo - IBAN: SK40 8180 0000 0070 0040 4680) a stravovanie (nové číslo - IBAN: SK42 8180 0000 0070 0039 5526) žiakov v ŠI. Nový formát čísiel účtov je potrebné zadávať pri platbách...

FUTBAL

20.10.2014 18:30
FUTTBAL pre žiakov ŠI - v pondelok 20. 10. 2014 v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

KABU

21.10.2014 17:00
Privítanie prvákov do cechu internátneho - KABU 2014 - sa uskutoční 21. 10. 2014 v priestoroch Ministry of Fun pod diskotékovou taktovkou DJ Dave.

BOWLING

22.10.2014 16:30
Bowling pre žiakov ŠI bude 22. 10.  2014 o 17.00 h v priestoroch Profibowlingu v Banskej Bystrici.

BEDMINTON

22.10.2014 19:00
BEDMINTON pre žiakov ŠI - vždy v stredu od 19.00 h - 21.00 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

23.10.2014 18:00
PLÁVANIE v priestoroch plavárne na Štiavničkách sa uskutoční v dňoch: 23. 10. 2014 pre žiakov ŠI.

FLOORBAL

24.10.2014 19:30
FLOORBAL pre žiakov ŠI - vždy vo štvrtok od 19.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

VOLEJBAL

28.10.2014 19:30
VOLEJBAL pre žiakov ŠI -  vždy v utorok o 19.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici.

HVEZDÁREŇ

05.11.2014 18:00
Záujemci o nočné pozorovanie oblohy budú mať možnosť 5. 11. 2014 "objavovať nové kozmické objekty" na Hvezdárni na Vartovke v Banskej Bystrici.