ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

FLORBAL

19.09.2016 19:30
FLORBAL pre žiakov a žiačky nášho ŠI je vždy v pondelok o 18.30 h v telocvični na Okružnej ulici Banskej Bystrici. 

VOLEJBAL

20.09.2016 19:30
VOLEJBAL pre žiakov a žiačky  nášho ŠI je vždy v utorok o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

NÁVŠTEVA KNIŽNICE MIKULÁŠA KOVÁČA

21.09.2016 16:30
Žiaci ŠI majú možnosť navštíviť pobočku Knižnice M. Kováča na Jilemnického ulici  a zoznámiť sa s jej činnosťou počas týždňa doborovľníctva 21. 9. 2016 o 16.30 h.. 

BADMINTON

21.09.2016 19:00
BADMINTON pre žiakov a žiačky nášho ŠI je vždy v stredu od 19.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

FUTBAL

22.09.2016 00:00
FUTBAL pre žiakov a žiačky nášho ŠI sa uskutoční vo štvrtok 22. 9. 2016 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

22.09.2016 19:00
Plávanie pre žiačky ŠI 6 bude 22. 9. 2016 o 16.45 h.

BASKETBAL

29.09.2016 19:30
BASKETBAL pre žiakov a žiačky nášho ŠI bude 29. 9. 2016 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.