ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

ZDRAVIE NA TANIERI

27.03.2017 13:29
Súťaž  pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI sa uskutoční 29. 3. 2017 v priestoroch ŠI na Havranskom 3 v Banskej Bystrici.

FUTBAL

27.03.2017 18:30
FUTBAL pre žiakov ŠI býde 27. 3. 2017 o 18.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

27.03.2017 19:45
Plávanie sa uskutoční pre  žiačky ŠI 6 - 27. 3. 2017 o 19.00 h, pre žiakov ŠI 3  - 22. 3. 2017o 19.00 h.

VEČER PRE SENIOROV

28.03.2017 10:07
Žiaci ŠI  navštívia  seniorov v sociálnom zariadení a Belvederi s kultúrnym programom 28. 3. 2017 o 16.00 h.

LEZECKÁ STENA

28.03.2017 16:00
Lezecká stena pre žiakov  ŠI 6 a ŠI 8  sa uskutoční 28. 3. 2017 o 16.00 h v telocvični Gymnázia JGT v Banskej Bystrici.

LEZECKÁ STENA

28.03.2017 16:15
Lezenie na lezeckej stene "Pavúk" v priestoroch telocvične Gymnázia JGT v Banskej Bystrici sa uskutoční 28. 3. 2017 o 16.10 h pre žiačky ŠI 6.

LIST ČIERNEMU SYNOVI - BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ

28.03.2017 18:00
Divadelné predstavenie v Bábkovom divadle na rázcestí v Banskej Bystrici budú mať možnosť vidieť žiaci ŠI 3 - 28. 3. 2017.

VOLEJBAL

28.03.2017 19:30
 VOLEJBAL  pre žiakov a žiačky  nášho ŠI je  vždy v utorok  o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BESEDA O DISKOTÉKOVÝCH DROGÁCH

29.03.2017 16:00
Beseda o diskotékových drogách v CPPPaP pre žiakov ŠI 3 sa uskutoční 29. 3. 2017 o 16.00 h.

BOWLING

29.03.2017 17:00
Bowling  pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 28. 3. 2017  o 17.00 h  v priestoroch Profibowlingu v Banskej Bystrici. 
1 | 2 >>