ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

 

 

 

Novinky

UBYTOVANIE V ŠI V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

17.05.2016 13:26
Záujemcovia o ubytovanie v Školskom internáte v školskom roku  2016/2017 zašlite vyplnenú  Žiadosť o prijatie do ŠI   do 15. 6. 2016 na adresu: Školský internát, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica. 

PLÁVANIE

26.05.2016 17:00
Plávanie pre žiačky ŠI 6  sa uskutoční  30. 5. 2016 o 20.00 h, pre žiakov ŠI 3 - 31. 5. 2016 o 17.00 h.

FLOORBAL

30.05.2016 18:30
Floorbal pre žiakov ŠI bude vždy v pondelok o 18.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

VOLEJBAL

31.05.2016 19:30
Volejbal pre žiakov ŠI je pravidelne v utorok o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

ŠKOLA JAZDENIA NA KONI

01.06.2016 14:00
Žiačky ŠI 6 budú mať možnosť získať prvé skúsenosti v jazde na koni v jazdiarni v Badíne 1. 6. 2016.

NÁVŠTEVA JASKYNE MŔTVYCH NETOPIEROV

02.06.2016 06:30
Žiaci ŠI budú mať možnosť navštíviť Jaskyňu mŕtvych netopierov v masíve Ďumbiera 2. 6. 2016.