ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

FUTBAL

25.09.2017 18:30
Futbal pre žiakov ŠI bude v pondelok 11. 9. 2017 v telocvični na Okružnej ulici od 18.30 h do 20.00 h.

BESEDA O ŠKODLIVOSTI MARIHUANY

26.09.2017 16:15
Beseda o škodlivosti marihuany pre žiakov sa uskutoční 26. 9. 2017 v CPPaP o 16.15 h.

VOLEJBAL

26.09.2017 19:30
Volejbal pre žiakov ŠI je každý utorok v telocvični na Okružnej ulici od 19.30 h do 21.00 h.

BOWLING

27.09.2017 16:30
Žiačky ŠI 6 budú mať možnosť zahrať si bowling 27. 9. 2017 v priestoroch ProfiBowlingu v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

27.09.2017 18:30
Plávanie pre pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 27. 9. 2017 o 18.30 h na Štiavničkách.

BEDMINTON

27.09.2017 19:30
Bedminton pre žiakov ŠI je vždy v stredu v telocvični na Okružnej ulici od 19.30 h do 21.00 h.

ČO SA STALO? - KALENDÁRIUM

27.09.2017 20:00
Pravidelné rozlasové relácie v rozhlase ŠI vyvrcholia 27. 9. 2017 o 20.00 h vylosovaním dlhodobej korešpondenčnej súťaže zameranej na slovenskú a svetovú históriu.. 

SQUASH

28.09.2017 16:15
Squash pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 28. 9. 2017 v priestoroch Squashu 2000 na Zvolenskej ceste v Banskej Bystrici.

FLORBAL

28.09.2017 19:30
Florbal  pre žiakov ŠI sa uskutoční vždy vo štvrtok    od 19.30 h do 21.30 h.

BASKETBAL

02.10.2017 18:30
Basketbal pre žiakov Školského internátu bude 20. 10. 2017 od 18.30 h do 20.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.
1 | 2 >>