ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 


 

 

Novinky

ZMENA ÚČTOV ŠI (IBAN)

15.09.2014 17:16
Oznamujeme Vám, že od 1. 2. 2014 dochádza k zmene čísiel účtov, na ktoré sa uhrádzajú poplatky za ubytovanie (nové číslo - IBAN: SK40 8180 0000 0070 0040 4680) a stravovanie (nové číslo - IBAN: SK42 8180 0000 0070 0039 5526) žiakov v ŠI. Nový formát čísiel účtov je potrebné zadávať pri platbách...

BOWLING

24.11.2014 17:00
Bowling pre žiakov ŠI 6 sa uskutoční 24. 11. 2014, pre žiakov ŠI 3 - 26. 11. 2014   v priestoroch Profibowlingu v Banskej Bystrici.

FUTBAL

24.11.2014 18:30
FUTBAL pre žiakov ŠI - v pondelok 3. 11. 2014 v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

24.11.2014 19:50
Plávanie pre žiakov ŠI 6 sa uskutoční 24. 11. 2014, pre žiakov  ŠI 3 -  26. 11. 2014, pre žiakov ŠI - 8 - 28. 11. 2014.

VOLEJBAL

25.11.2014 19:30
VOLEJBAL pre žiakov ŠI -  vždy v utorok o 19.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici.

BEDMINTON

26.11.2014 19:00
BEDMINTON pre žiakov ŠI - vždy v stredu od 19.00 h - 21.00 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BESEDA - TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ MLADISTVÝCH

27.11.2014 11:57
Beseda o trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých sa uskutoční 27. 11. 2014 pre žiačky ŠI Havranské 3.

NÁVŠTEVA LEZECKEJ STENY PAVÚK

27.11.2014 16:30
Svoje sily na lezeckej stene Pavúk v priestoroch Telocvične Gymnázia JGT v Banskej Bystrici si budú môcť vyskúšať žiačky ŠI 6 27. 11. 2014.

SQUASH

27.11.2014 17:00
S novým netradičným športom squashom sa budú môcť zoznámiť žiačky ŠI 6 27. 11. 2014.

JUMPING FIT

27.11.2014 18:00
V rámci zdravého životného štýlu sa uskutoční cvičenie s cvičiteľkou JUMPING FIT v priestoroch ŠI Havranské 3.
1 | 2 >>