Banská Bystrica 5. 5. . 2021

 

PRIJÍMANIE ŽIAKOV 2. – 5. ročníka SŠ do ŠI na šk. rok 2021/2022

 

Žiaci 2. – 5. ročníka SŠ , ktorí majú  záujem  o ubytovanie v ŠI pre šk. r. 2021/22  pošlú Žiadosť o prijatie do ŠI (tu stiahnuť) najneskôr do 30. 5. 2021 na mailovú adresu:

 

ŠI Havranské 3:  skolskyinternat3@gmail.com

ŠI Internátna 6:  skolskyinternat6@gmail.com

ŠI Internátna 8:  skolskyinternat8@gmail.com.

 

Na žiadosti uveďte  e-mailovú adresu a telefonický kontakt  zákonného zástupcu uchádzača.

Ak nemáte možnosť elektronickej komunikácie zašlite žiadosť poštou na adresu:

Školský internát, Internátna ul. č. 4, 974 04 Banská Bystrica.

 

 

 

 

Banská Bystrica 28. 4. 2021

 

OZNAM

Nástup žiakov všetkých ročníkov Strednej zdravotníckej školy a končiacich ročníkov ostatných škôl je 

3. 5. 2021 (pondelok) od 15.00 h do 20.00 h.

Pri nástupe do ŠI  je potrebné preukázať sa negatívnym testom na COVID (alebo dokladom o očkovaní,  prekonaní ochorenia), Vyhlásením o bezinfekčnosti  (tu stiahnuť), a dokladom o zaplatení stravy a ubytovania na mesiac máj 2021. 

 

 

 

Banská Bystrica 28. 4. 2021

 

PRIJÍMANIE ŽIAKOV 1. ročníka SŠ do školského internátu

na šk. rok 2021/2022

 

 

Zákonný zástupca žiaka, ktorý má záujem o ubytovanie

v školskom internáte (ďalej ŠI), 

pošle vyplnenú ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠI (tu stiahnuť)

ihneď po prijatí žiaka na strednú školu, najneskôr do 15. 6. 2021

na e-mailovú adresu:

 

Chlapci – zo SZŠ, SPŠJM:     skolskyinternat8@gmail.com

 

Dievčatá – zo SZŠ:                  skolskyinternat6@gmail.com

 

Žiaci - z ostatných škôl:          skolskyinternat3@gmail.com

 

V žiadosti nezabudnúť uviesť  e-mailovú adresu a telefonický kontakt  zákonného zástupcu žiaka.

 

Ak  nie je možnosť elektronickej komunikácie, je potrebné zaslať žiadosť poštou na adresu:

Školský internát, Internátna ul. č. 4, 974 04 Banská Bystrica.

 

POZNÁMKA:

Po tomto termíne, resp. po naplnení ubytovacích kapacít ŠI budú žiadosti evidované v zozname náhradníkov.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vám bude zaslané po 15. 06. 2021.

 

 

 

 

 

 

Banská bystrica 21. 2. 2021

 

Vážení rodičia, priatelia a podporovatelia,

všetci dúfame, že táto ťažká doba čoskoro skončí a my budeme môcť opäť privítať žiakov v našom školskom internáte.

Využite príležitosť investovať 2 % z dane na podporu a rozvoj  KPSDM, prostredníctvom ktorého sa snažíme zlepšovať a skvalitňovať podmienky pre život a záujmovú činnosť žiakov v internáte.

Stiahnite si predvyplnené potvrdenie a vyhlásenie (na stiahnutie) k dani a do 30. 4. 2021 pošlite na daňový úrad v mieste bydliska.
Ďakujeme! 

 

 

Banská Bystrica 19. 2. 2021

OZNAM PRE ŽIAKOV 4. ROČNÍKA SZŠ

Nástup žiakov 4. ročníka SZŠ do ŠI je 21. 2. 2021 od 15.00 h do 20.00 h. Všetci žiaci budú ubytovaní v ŠI Internátna 6. 

Žiaci štvrtého ročníka SZŠ, ktorí od 22. 2. 2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie  a sú ubytovaní v ŠI Internátna 8 a ŠI Havranské 3 a  sa presunú na ŠI Internátna 6. Podľa pokynov skupinových vychovávateľov si môžu prísť prevziať  osobné veci na svoj internát v nedeľu 21. 2. 2021 od 15.00 h do 19.00 h.

Pri nástupe do ŠI sa treba preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID - 19 a vyhlásením o bezinfekčnosti (tu stiahnuť)

Strava (raňajky, večere) sú zabezpečené v Školskej jednálni pri ŠI, obedy v SZŠ.

 

Výdaj stravy od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021 bude: raňajky od 6.00 h  do 7.30 h,  večere od 18.00 h do 19.00 h

(v pondelok 22. 2. 2021 raňajky nebudú).

Odhlasovenie zo stravy ostáva nezmenené, telefonicky u vedúcej školskej jedálne.

 

 

 

 

Banská Bystrica 19. 2. 2021

OZNAM ŽIAKOV A RODIČOV

 

Informácie ohľadom nástupu  žiakov (okrem SZŠ)  do škôl poskytnú všetky stredné školy na svojich webstránkach. 

Ďalšie informácie k nástupu do školského internátu zverejníme na stránke ŠI podľa aktuálnej situácie.

 

 

 

Banská Bystrica  2. 12. 2020

OZNAM PRE RODIČOV

 

Žiadne platby za stravu a ubytovanie v decembri 2020 netreba  uhrádzať. Ďalšie informácie ohľadom platieb zverejníme po nástupe žiakov do ŠI v roku 2021.

 

 

 

    Banská Bystrica  26. 10. 2020

 

 

ZASTAVENIE POPLATKOV ZA UBYTOVANIE A STRAVU  

v školskom roku 2020/21

 

Upozorňujeme rodičov, aby od dnešného dňa, t. j. 26. 10. 2020 zastavili úhradu poplatkov za ubytovanie a stravu v školskom internáte na mesiace november a december 2020 vo všetkých formách úhrady (trvalé príkazy, internetbanking, poštové poukazy).

Všetky uhradené poplatky za ubytovanie a stravu, ktoré sa týkali mesiaca november  2020 budú započítané na mesiac december 2020.

 

O ďalších postupoch Vás budeme priebežne informovať.

 

 

  Banská Bystrica 12. 10. 2020

OZNAM

 

V zmysle rozhodnutia ministra školstva  o opatreniach pre školy z 12. 10. 2020 je školský internát zatvorený do odvolania. Žiaci si môžu prísť pre školské potreby  po telefonickom dohovore od 8.00  do 12.00 h  počas pracovných dní.  

Platby za ubytovanie za mesiac november 2020 je potrebné uhradiť do 20. 10. 2020. 

Stravovanie v jedálni ŠI je automaticky pozastavené od 12. 10. 2020 (finančné prostriedky budú presunuté na ďalšie obdobie - platby za stravu na mesiac november zatiaľ nie je potrebné uhrádzať). 

O ďalšom postupe budeme informovať podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------

ÚVOD

 

 

       Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.