0ÚVOD

OZNAMY

 

Zastavenie poplatkov za ubytovanie a stravu v školskom roku 2019/20

Upozorňujeme rodičov, aby zastavili úhradu poplatkov za ubytovanie aj stravu v školskom internáte vo všetkých formách úhrady (trvalé príkazy, internetbanking aj poštové poukazy).

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Banská Bystrica  28. 4. 2020

 

Žiadosť  o prijatie do školského internátu na školský rok 2020/2021

(tu stiahnite)

 

Vyplnenú Žiadosť o prijatie do školského internátu  môžete zaslať  do ŠI elektronicky -  na mailovú adresu:  skolskyinternat8@gmail.com, alebo poštou -  na adresu Školský internát, Internátna ul. č. 4, 974 04  Banská Bystrica v termíne:

- starší žiaci:  obratom - najneskôr do 15. 5. 2020,

- noví žiaci -  ihneď po prijatí na strednú školu.

 

Prosím, ak je to možné, uveďte v žiadosti aktuálnu mailovú adresu, na ktorú bude možné poslať odpoveď a pokyny k novému školskému roku.

 

Upozornenie: Platby za stravu a ubytovanie pre nový školský rok 2020/2021 je možné realizovať až po 1. auguste 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Banská Bystrica 27. 3. 2020

 

Zastavenie poplatkov za ubytovanie a stravu v školskom roku 2019/20

 

Upozorňujeme rodičov, aby od apríla 2020 zastavili úhradu poplatkov za ubytovanie aj stravu v školskom internáte, na mesiace máj a jún 2020 vo všetkých formách úhrady (trvalé príkazy, internetbanking aj poštové poukazy).

V prípade otvorenia škôl v tomto školskom  roku budeme postupovať pri úhradách  poplatkov tak ako na začiatku školského roku.

Platby za ubytovanie a stravu, ktoré boli uhradené v mesiaci marec 2020  a týkajú sa apríla 2020 budeme po uzávierke účtovných dokladov k 31. 3. 2020 postupne vracať rodičom naspäť v priebehu apríla 2020 nasledovne:

 

1. Internetbankingom na účty, z ktorých boli         uhradené platby na naše účty.

2. Poštovými poukazmi – cez súbor                       Slovenskej pošty.

3. V prvom rade budú zasielané maturantom,       potom ostatným žiakom ŠI.

 

Rodičia, ktorí uhrádzali poplatky poštovými poukazmi a budú mať záujem o vrátenie bezhotovostným stykom, žiadame aby nám najneskôr do 16. 4. 2020 oznámili číslo účtu (v IBAN FORMÁTE) na našu emailovú adresu: sibb@mail.telekom.sk

Prosíme do mailu uviesť meno žiaka.

Nakoľko je to pre nás všetkých situácia, na ktorú sme neboli pripravení a žiakov ŠI je veľa, žiadame Vás o ohľaduplnosť a trpezlivosť pri vrátení poplatkov. Urobíme všetko čo je v našich silách, aby sme to vybavili k Vašej a našej spokojnosti čo najskôr.

 

------------------------------------

 

 

Banská Bystrica 18. 3. 2020

 

 Zriadenie krízového centra v školskom internáte

 

Na zasadnutí krízového štábu BBSK v Banskej Bystrici  dňa 17. 3. 2020 sa rozhodlo o zriadení krízového centra pre občanov v karanténne na Školskom internáte, Havranské 3, Banská Bystrica od pondelka 23. 3. 2020.

 

V tejto súvislosti uvádzame nasledovné :

 

Pripravené bude 1 miesto v každej bunke na menšej izbe. Spolu 86 miest.

 

Všetky osobné veci žiakov  z dotknutých izieb aj sociálnych zariadení budú  zodpovednými  skupinovými vychovávateľmi do piatku 20. 3. 2020  hygienicky zabalené a premiestnené do vedľajšej izby, ktorá bude zároveň uzamknutá aby bolo zabránené vniknutiu cudzích osôb.

Ubezpečujeme všetkých rodičov a žiakov ŠI, že s ich osobnými vecami sa manipuluje obozretne a sú dodržané všetky hygienické predpisy.

 

V prípade nevyhnutnej potreby  poskytneme  spoločenské miestnosti – študovne  pre lekárov alebo obslužný personál na každom poschodí jedna miestnosť.

 

Od dnešného dňa t.  j.  18. 3. 2020 sú na internáte prítomní vrátnici, upratovačky a nevyhnutná údržba. Všetci zamestnanci sú vybavení potrebnými ochrannými prostriedkami.

 

V prípade,  že žiaci nastúpia do školy a na školský internát, požiadali  sme o totálnu dezinfekciu všetkých priestorov ŠI Havranské 3  ( 6 poschodí, prízemie, suterén... ) s realizáciou systému  ako sa dnes používa pri dezinfekcii nemocníc, aby sa uchránili ubytovaní žiaci.

 

Ohľadom platieb za ubytovanie a stravu žiakov na mesiac  apríl chceme  rodičov žiakov poprosiť :

  1. Čo sa týka ubytovania platiť normálne. O ďalších krokoch a postupoch Vás budeme informovať priebežne podľa vzniknutej situácie.
  2. Platby za stravu – odpočítať si  uhradenú stravu od 16. do 27. 3. 2020 ( t.  j. tieto dva týždne) a rozdiel doplatiť.

Prípadné preplatky  za stravu alebo ubytovanie budú vrátené na konci školského roku.

 

 

----------------------------------

 

V zmysle usmernenia ministerky školstva je školský internát uzavretý do 27. 3. 2020 vrátane.

 

 

 V školskej jedálni sa nevarí, žiaci majú stravu odhlásenú. 

 

Riaditeľstvo ŠI pracuje v núdzovom režime od 8,00 hod do 12.00 hod.

 

 

-----------------------------------

 

 

 

       Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Novinky

ZMENA ČASU OTVORENIA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

09.09.2019 14:12
Školský internát je pre ubytovaných žiakov otvorený vždy v nedeľu od 14.00 h do piatku - do14.00 h (okrem dní školských prázdnin).