ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

RAFTING NA HRONE

20.06.2018 08:30
Rafting na Hrone budú mať možnosť vyskúšať žiaci ŠI 20. 6. 2018. Splavovať sa bude Hron v úsekou Nemecká - Šalková.

ČO VŠETKO VEDIA A DOKÁŽU ŠTUDENTI?

20.06.2018 17:00
Tretie kolo cyklickej súťaže "Čo všetko vedia a dokážu študenti" sa uskutoční 20. 6.  2018 v SOŠ Pod Bánošom v B. Bystrici.

BOWLING

26.06.2018 16:30
Bowling pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 26. 6. 2018 v priestoroch ProfiBowlingu v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

27.06.2018 18:00
27. 6. 2018 sa uskutoční plávanie p pre žiačky ŠI 6 s 18.30 h.