ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte  .

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

OZNAM - ZMENA ČASU VÝDAJA OBEDOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

24.09.2018 18:59
Od 1. 10. 2018 sa mení čas výdaja obedov v Školskej jedálni pri ŠI od 13.15 do 15.30 h.

FUTBALOVÝ TURNAJ DIEVČAT ŠI

22.10.2018 18:30
Futbalový turnaj dievčat ŠI sa uskutoční 22. 10. 2018 v telocvični na Okružnej ulici o 18.30 h BB.

BESEDA - DISKOTÉKOVÉ DROGY A ICH VPLYV NA ORGANIZMUS

23.10.2018 16:15
Beseda o diskotékových drogách a ich vplyve na organizýmus mladého človeka sa uskutoční 23. 10. 2018 v priestoroch CPPPaP o 16.15 h.

VOLEJBAL

23.10.2018 19:30
Volejbal pre žiakov ŠI sa uskutoční každý útorok od 19.30 v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BEDMINTON

24.10.2018 19:30
Bedminton pre žiakov ŠI sa uskutočňuje každú stredu od 19.30 h  v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

25.10.2018 17:00
Plávanie pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 25. 11. 2018 o 17.00 h, pre žiakov ŠI 8 25. 11. 2018 o 19.00 h.

FLORBAL

25.10.2018 19:30
Florbal pre žiakov ŠI sa uskutočňuje každý štvrtok od 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

FUTBAL

05.11.2018 18:30
Futbal pre žiakov ŠI sa uskutoční 5. 11. 2018 o 18.30 h v telocvični na Okružnej ulici.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE "JÁNOŠÍK PODĽA JOZEFA"

07.11.2018 19:00
Predstavenie "Jánošík podľa Jozefa " v podaní Medzibrodského kočnového divadla majú žiačky možnosť vidieť 7. 11. 2018 o 19.00 h v priestoroch BDNR  v Banskej Bystrici.

BOWLING

08.11.2018 17:00
Bowling pre   pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 8. 11. 2018 v priestoroch Profibowlingu v Banskej Bystrici.
1 | 2 >>