ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

ČO SA STALO? - KALENDÁRIUM

15.02.2018 20:00
Pravidelné rozlasové relácie v rozhlase ŠI vyvrcholia 15. 2. 2018 o 20.00 h vylosovaním dlhodobej korešpondenčnej súťaže zameranej na slovenskú a svetovú históriu.. 

BASKETBAL

26.02.2018 18:30
Basketbal pre žiakov Školského internátu bude 19. 2. 2018 od 18.30 h do 20.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

27.02.2018 18:30
Plávanie   pre žiačky ŠI 6  sa uskutoční 27. 2. 2018 o 18.30 h.  

VOLEJBAL

27.02.2018 19:30
Volejbal pre žiakov ŠI je každý utorok v telocvični na Okružnej ulici od 19.30 h do 21.00 h.

JUMPING

28.02.2018 16:30
Jumping pre žiačky ŠI 3 sa uskutoční 7. 2. 2018 v priestoroch  Jumpingfitu na Fončorde v Banskej Bystrici o 19.00 h.

BEDMINTON

28.02.2018 19:30
Bedminton pre žiakov ŠI je vždy v stredu v telocvični na Okružnej ulici od 19.30 h do 21.00 h.

BOWLING

01.03.2018 00:00
Bowling pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční  1. 3. 2018 v priestoroch ProfiBowlingu v  Banskej Bystrici.

FLORBAL

01.03.2018 00:00
Florbal  pre žiakov ŠI sa uskutoční vždy vo štvrtok    od 19.30 h do 21.30 h.

FUTBAL

05.03.2018 18:30
Futbal pre žiakov ŠI bude v pondelok 5. 3. 2018 v telocvični na Okružnej ulici od 18.30 h do 20.00 h.