ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

ZMENA ČASU OTVORENIA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

09.09.2019 14:12
Školský internát je pre ubytovaných žiakov otvorený vždy v nedeľu od 14.00 h do piatku - do14.00 h (okrem dní školských prázdnin).

FLORBAL

17.10.2019 19:30
Florbal pre žiakov ŠI bude pravidelne každý štvrtok 19.30 - 21.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

FUTBAL

21.10.2019 19:30
Futbal pre žiakov ŠI bude pravidelne každý pondelok 19.30 - 21.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

PLÁVÁREŇ

22.10.2019 17:00
Plaváreň pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 8. 10. 2019 o 17.00 h.

VOLEJBAL

22.10.2019 19:30
Volejbal pre žiakov ŠI bude pravidelne každý utorok 19.30 - 21.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BEDMINTON

23.10.2019 19:30
Bedminton pre žiakov ŠI bude pravidelne každú stredu 19.30 - 21.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.