V Banskej Bystrici 23. 5. 2022

 

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O UBYTOVANIE V ŠI

 

PRIJÍMANIE ŽIAKOV

1. ročníka  do školského internátu na šk. rok 2022/2023

 

 

Zákonný zástupca žiaka, ktorý má záujem o ubytovanie v školskom internáte (ďalej ŠI), pošle vyplnenú ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠI   (tu stiahniteihneď po prijatí žiaka na strednú školu, najneskôr do 15. 6. 2022 na e-mailovú adresu:

 

Chlapci – zo SZŠ, SPŠJM:     skolskyinternat8@gmail.com

 

Dievčatá – zo SZŠ:                  skolskyinternat6@gmail.com

 

Žiaci - z ostatných škôl:          skolskyinternat3@gmail.com

 

V žiadosti nezabudnite uviesť  e-mailovú adresu a telefonický kontakt  zákonného zástupcu žiaka.

 

Ak  nie je možnosť elektronickej komunikácie, je potrebné zaslať žiadosť poštou na adresu:

Školský internát, Internátna ul. č. 4, 974 04 Banská Bystrica.

 

V prípade nutnosti sa môžete informovať na telefónnych číslach internátov, v ktorých budú žiaci ubytovaní:

Školský internát, Havranské 3, B. Bystrica - 048 /4138843

Školský internát, Internátna 8, B. Bystrica - 048 /4130462

Školský internát, Internátna 6, B. Bystrica - 048 /4131567.

 

 

POZNÁMKA:

Po tomto termíne, resp. po naplnení ubytovacích kapacít ŠI,  budú žiadosti evidované v zozname náhradníkov.

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vám bude zaslané po 30. 06. 2022.

 

 

 

 

 

 V Banskej Bystrici 2. 3. 2022

OZNAM

pre žiakov ubytovaných v ŠI

 

Žiaci ubytovaní v ŠI sa pri príchode preukazujú 

 Písomným vyhlásením o bezpríznakovostipokiaľ  chýbali  v ŠI viac ako  3 dni.

 

 

 

 

-----------------------------------

ÚVOD

 

 

       Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

Výročná správa o činnosti Rady ŠZ za rok 2021 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

 

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

Pedagogickí zamestnanci ŠI  dňa 8. 10. 2021 ukončili  aktualizačné vzdelávanie  - Rozvoj mentorských kompetencií - realizácia mentoringu a efektívna komunikácia.

 

 

 

  

 

Novinky

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O UBYTOVANIE V ŠI

10.05.2022 15:34
PRIJÍMANIE ŽIAKOV 1. ročníka  do školského internátu na šk. rok 2022/2023     Zákonný zástupca žiaka, ktorý má záujem o ubytovanie v školskom internáte (ďalej ŠI), pošle vyplnenú ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠI (tu stiahnite) ihneď po prijatí žiaka na strednú školu,...

KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKA DO ŠI

05.04.2022 15:46
Kritériá prijatia žiaka do ŠI v školskom roku 2022/2023 (tu stiahnuť).

ZMENA STRAVNEJ JEDNOTKY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRI ŠI

27.03.2022 18:45
Od 1. 4. 2022 sa mení stravná jednotka v Školskej jedálni pri Školskom internáte  (tu stiahnuť).

2 % z daní pre žiakov ŠI

02.03.2022 16:40
Vážení rodičia a priatelia školského internátu,       prispejte 2 % z Vašich daní na záujmové (hlavne  športové)  aktivity žiakov ubytovaných v školskom internáte.  Veríme, že s Vašou pomocou budeme môcť ponúknuť žiakom plnohodnotú  a pestrú paletu...