ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte  .

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

OZNAM - ZMENA ČASU VÝDAJA OBEDOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

24.09.2018 18:59
Od 1. 10. 2018 sa mení čas výdaja obedov v Školskej jedálni pri ŠI od 13.15 do 15.30 h.

FUTBAL

21.01.2019 18:30
Futbal pre žiakov ŠI sa uskutoční 21. 12. 2018 o 18.30 h v telocvični na Okružnej ulici.

VOLEJBAL

22.01.2019 19:30
Volejbal pre žiakov ŠI sa uskutoční každý útorok od 19.30 v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

23.01.2019 18:00
Plávanie  pre žiačky  ŠI 6 sa uskutoční v utorok 23. 1. 2019 o 18.00 h, .

"S VYLÚČENÍM VEREJNOSTI" - DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

23.01.2019 18:30
Divadelné predstavenie "S vylúčením verejnosti" budú mať možnosť vidieť žiaci ŠI 23. 1. 2019 v podaní študentov AU v Banskej Bystrici.

BEDMINTON

23.01.2019 19:30
Bedminton pre žiakov ŠI sa uskutočňuje každú stredu od 19.30 h  v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BOWLING

24.01.2019 16:30
Bowlingu sa budú možnosť  venovať žiačky ŠI 6 24. 1. 2019 v priestoroch Profibowlingu v Banskej Bystrici.

FLORBAL

24.01.2019 19:30
Florbal pre žiakov ŠI sa uskutočňuje každý štvrtok od 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BASKETBAL

28.01.2019 18:30
Basketbal pre žiakov ŠI sa uskutoční 28. 1. 2018 o 18.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.