ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte  .

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

ZA HISTÓRIOU BANSKEJ ŠTIAVNICE

21.05.2019 06:12
Historické mesto Banskú Štiavnicu bude mať možnosť poznať žiačky ŠI 6 21. 5. 2019.

PLÁVANIE

21.05.2019 19:00
Plávanie pre žiakov ŠI 3 sa uskutoční v utorok 21. 5. 2019 o 17.00 h, pre žiačky ŠI 6 23. 5. 2019  o 19.00 h.

JAZDA NA KONI

22.05.2019 10:00
Žiačky o ŠI 6 budú mať možnosť venovať sa jazde na koni 22. 5. 2019 na Pony farme na Suchom vrchu pri Banskej Bystrici.

BOWLINGOVÁ LIGA ŠI - posledné kolo

27.05.2019 16:30
Bowlingová liga žiačok ŠI 6  bude pokračovať posledným kolom v priestoroch Profibowlingu v Banskej Bystrici   27. 5. 2019.

SPEEDBADMINTON

29.05.2019 18:00
Nový netradičný šport speedbadminton budú mať možnosť vyskúšať žiaci ŠI 29. 5. 2019 na ihrisku na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

JUMPING

29.05.2019 19:00
Jumping pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 15. 5. 2019 v priestoroch Jumpingfitu na Fončorde.