ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

V zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. o povinnom zverejňovaní faktúr a objednávok zverejňuje Školský internát v Centrálnom registri zmlúv, objednávok a faktúr BBSK : crz.vucbb.sk  

 

SPRÁVA O VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI A JEJ VÝSLEDKOCH V PODMIENKACH ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU ZA ŠKOLKÝ ROK 2018/19

SYSTÉM PRIJÍMANIA, PREVEROVANI A  EVIDENCIE OZNÁMENÍ O PROTISPOLOČENSKEJ  ČINNOSTI V PODMIENKACH ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU  

 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROGRAM 2017 - 2022

 

ROZHODNUTIE O VÝŠKE PRÍSPEVKJ U NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH S UBYTOVANÍM ŽIAKOV V ŠI s platnosťou od 1. 9. 2017

 

PONUKA MAJETKU 2017 2. časť

 

PONUKA NEUPOTREBITEĽNÉHO MAJETKU
 

 

 

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI ŠKOLSKOM INTERNÁTE 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠI

 

V zmysle Smernice č. 003/2015/S UHK BBSK ohľadom prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je určená zodpovedná osoba za túto činnosť Mgr. Juraj Rohárik.