ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

V zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. o povinnom zverejňovaní faktúr a objednávok zverejňuje Školský internát v Centrálnom registri zmlúv, objednávok a faktúr BBSK : crz.vucbb.sk  

 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROGRAM 2017 - 2022

 

ROZHODNUTIE O VÝŠKE PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH S UBYTOVANÍM ŽIAKOV V ŠI s platnosťou od 1. 9. 2017

 

Ponuka majetku 2017 2. časť

 

PONUKA NEUPOTREBITEĽNÉHO MAJETKU
 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNNOSTI,  JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016-17

 

 

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI ŠKOLSKOM INTERNÁTE 

 

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠI 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠI

 

V zmysle Smernice č. 003/2015/S UHK BBSK ohľadom prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je určená zodpovedná osoba za túto činnosť Mgr. Juraj Rohárik.