KLUB PRIATEĽOV STREDOŠKOLSKÉHO DOMOVA MLÁDEŽE


Občianske združenie "Klub priateľov stredoškolského domova mládeže" (KPSDM) je záujmová organizácia podporujúca výchovno - vzdelávaciu činnosť a rozvoj Školského internátu, Internátna 4 v Banskej Bystrici. Združenie je registrované od novembra 2005 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a má povolenú činnosť vymedzenú zákonom. Združuje pedagogických, nepedagogických zamestnancov školského internátu, žiakov, rodičov žiakov, ako aj ďalšie fyzické a právnické subjekty bez ohľadu na rasový a etnický pôvod, politické zmýšľanie a vierovyznanie, svetonázor, členstvo v politických stranách, hnutiach alebo odborových organizáciách.

Najvyšším orgánom KPSDM je valné zhromaždenie. Činnosť riadi zvolená Rada klubu a finančné hospodárenie schvaľuje a kontroluje zvolená revízna komisia.

Cieľom KPSDM je aktívne napomáhať rozvoju výchovno - vzdelávacej činnosti a podporovať materiálno - technické vybavenie školského internátu. Okrem toho podporuje nadaných ako aj sociálne slabších žiakov a študentov, aktivity - krúžky na voľný čas, využívanie výpočtovej techniky, dopĺňanie knižničných titulov, výmenné pobyty v zahraničí, poskytovanie servisu v oblasti rozvoja profesných a osobných záujmov členov Združenia KPSDM a takýmto spôsobom zvýšiť kvalitu života žiakov ubytovaných v školskom internáte.

Vo svojich radoch radi privítame všetkých, ktorí chcú pomôcť dobrej veci a ďalšiemu rozvoju školského internátu. Informujte sa osobne, alebo telefonicky na riaditeľstve školského internátu o možnostiach podpory KPSDM.

 

Pozvánka na Valné zhromaždenie Klubu priateľov stredoškolského domova mládeže, ktoré sa uskutoční 6. 3. 2020.