VZDELÁVACIE POUKAZY

 

Od 1. 9. 2004 sa na financovanie mimoškolského záujmového vzdelávania zo štátnych prostriedkov využívajú vzdelávacie poukazy, ktoré reprezentujú osobitný štátny finančný príspevok. Vzdelávacím poukazom sú takto preferovaní poskytovatelia záujmového vzdelávania, ktorí získajú navyše finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít, ktoré žiakom poskytujú.

Hodnota 1 vzdelávacieho poukazu je v súčasnosti 3,20 € pre 1 žiaka na mesiac.

Tieto prostriedky sú určené na skvalitnenie mimoškolskej záujmovej činnosti, jej rozvoj a aj na zvýšenie úrovne materiálno-technickej základne ŠI. V školskom roku 2019/2020 sme vyzbierali 542 poukazov v hodnote 17 344,-- €.
Všetky finančné  prostriedky budú použité na konkrétnu činnosť 30 krúžkov v školskom internáte alebo na ich materiálno-technické vybavenie.